Warunki korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA – ADOPT PLATFORM
(Ostatnia aktualizacja 12.04.2020)
Witamy, jesteśmy AdOpt! 1
W tym dokumencie chcemy poinformować naszego Użytkownika o zasadach dostępu, nawigacji i warunkach
zastosowań mających zastosowanie do Platformy, opisanych poniżej:

1. OBIEKT
AdOpt, poprzez swoją platformę zarządzania zgodą – technologię CMP, którą będziemy tutaj nazywać
„Platforma AdOpt” zapewnia Użytkownikowi konfigurowalne narzędzie do zarządzania zgodami i
prywatności, umożliwiając i ułatwiając konfigurację przeglądarki tak, aby blokowała gromadzenie i przechowywanie plików cookies.2
Jeśli chcesz uzyskać dostęp i korzystać z usług, które oferujemy w ramach oprogramowania jako usługi – SaaS
za pośrednictwem Platformy AdOpt należy podać dane niezbędne do dokończenia rejestracji w serwisie
poprzez link, stając się tym samym „Użytkownikiem”. Za użytkowników uważa się: (i) osobę fizyczną lub
prawna zleceniodawca usług świadczonych przez AdOpt, któremu zostanie udzielona licencja na korzystanie z Platformy
AdOpt, zgodnie z warunkami określonymi w tym akcie; oraz (ii) każda osoba, upoważniona lub nie,
korzystającego z tego oprogramowania w imieniu Użytkownika, poprzez podanie prawidłowego loginu i hasła.
Z Platformy AdOpt możliwe jest:
a) zarządzać możliwymi konfiguracjami według preferencji użytkowników Internetu (zwanych dalej „posiadaczami”), którzy
odwiedzać strony internetowe Użytkownika (w wersji internetowej i/lub mobilnej);
b) prowadzić ewidencję wystąpień posiadaczy w zakresie wyrażonej zgody na leczenie
danych osobowych lub cofnięcia zgody; To jest
c) Zezwalaj na konfigurację hierarchicznych poziomów dostępu Użytkownika do dostępnych funkcji
na platformie AdOpt, tak jak Ci wygodnie.
Dostęp do Platformy AdOpt odbywa się poprzez licencję na użytkowanie oprogramowania, której AdOpt udziela Użytkownikowi
na zasadzie (i) osobistej, (ii) nieprzenoszalnej, (iii) niewyłącznej; (iv) bezpłatne lub uciążliwe; oraz (v) tymczasowe. Nie rób
Licencja na użytkowanie obejmuje:
a) cesji lub licencjonowania własności intelektualnej, praw majątkowych i osobistych
Oprogramowanie/platforma w dowolnym charakterze, ale tylko licencja na użytkowanie; cesja lub licencja dobiegły końca
prawa własności przemysłowej do marek i elementów graficznych itp.;
b) Udzielenie prawa do sublicencji, inżynierii wstecznej, adaptacji, tłumaczenia kodu źródłowego;
c) Świadczenie przez AdOpt na rzecz Użytkownika usług dowolnego rodzaju, za wyjątkiem ww
wyraźnie przewidziane w niniejszej umowie;
d) Dostępność programów i sprzętu niezbędnego do uzyskania dostępu do Oprogramowania/Platformy.
1 Nazwa firmy AdOpt to: HARIKEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA, osoba prawna prawa prywatnego, zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Podmiotów Prawnych – CNPJ/MF pod numerem 22.890.774/0001-78, z siedzibą pod adresem Rua Ubaldino do Amaral, nr
927, Bairro Alto da XV, Kurytyba/PR, CEP 80045-150. 2 Pliki cookie to małe pliki tekstowe służące do przechowywania informacji o odwiedzających
na stronach internetowych i stronach internetowych.
2. FUNKCJONALNOŚĆ, WARUNKI I WARTOŚCI PLANÓW:
Funkcje platformy AdOpt i ich opis różnią się w zależności od
Plan wybrany przez Użytkownika, dostępny na stronie: https://goadopt.io/planos
3. WYNAJEM I ŚWIADCZENIE USŁUG
Usługi świadczone przez AdOpt uważa się za zakontraktowane przez Użytkownika z chwilą ich wykonania
następujące akty:
a) Zakończenie rejestracji Użytkownika i utworzenie konta(ów) („login” lub „loginy”) oraz hasła(a) dostępu
do Platformy AdOpt;
b) Wyrażono możliwość korzystania przez którykolwiek z Planów z usług świadczonych przez AdOpt, tj
istniejących i dostępnych w momencie zatrudnienia, zgodnie z kryteriami określonymi na stronie internetowej
https://goadopt.io/, na samej platformie AdOpt lub w przedstawionej ofercie handlowej
bezpośrednio przez autoryzowanego sprzedawcę.
c) Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, z podpisem elektronicznym Użytkownika, którego
podpis będzie zbierany w drodze certyfikacji prywatnej, za pośrednictwem platformy elektronicznego podpisu dokumentów.
Wszelkie migracje planów wymagane przez Użytkownika po zawarciu umowy będą przetwarzane w następujący sposób
formularz:
(i) Migracja z Planu Starter (bezpłatnego) na dowolny plan płatny w ciągu 24 godzin od potwierdzenia
metody płatności podanej przez użytkownika.
(ii) Migracja pomiędzy planami płatnymi w ciągu 24 godzin od wyboru nowego planu zgodnie z pkt. 3,b powyżej.
4. TERMIN UMOWY
Stosunek pomiędzy stronami ma charakter sukcesywny, obowiązujący od dnia zawarcia i odnowienia umowy
automatycznie i sukcesywnie, zgodnie z wybraną przez Użytkownika częstotliwością Planu.
Plany oferowane przez AdOpt są miesięczne lub roczne i obejmują usługi AdOpt
będą udostępniane do czasu wyrażenia przez Użytkownika chęci rozwiązania umowy, formalizując wniosek
pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej: hey@goadopt.io lub bezpośrednio na platformie.
W przypadku żądania anulowania usługi (a co za tym idzie, dostęp do Platformy) zostaną utracone
przerwana od ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym zostało złożone żądanie Użytkownika.
Dopóki Użytkownik nie wyrazi zainteresowania rozwiązaniem umowy, usługi będą świadczone
regularnie, przy czym płatności przewidziane w tym instrumencie są w pełni wymagane, nawet jeśli Użytkownik
Nie używaj ich pod żadnym pozorem, przestrzegając okresu przerw w świadczeniu usług określonego powyżej.
5. WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI
AdOpt będzie uprawniona do miesięcznej wartości odpowiadającej wybranemu przez Użytkownika Planowi, a Użytkownik musi się zarejestrować
i bezpośrednio włączyć żądaną metodę i metodę płatności za pośrednictwem Platformy, aby umożliwić pobieranie opłat
kwoty należne z tytułu świadczenia usług;
Miesięczna wartość Planów może zostać skorygowana po upływie 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od dnia
kontraktacja, w oparciu o wskaźnik IPCA/IBGE, zgodnie ze zróżnicowaniem inflacyjnym zarejestrowanym w danym okresie,
lub, w przypadku jego braku, inny indeks, który go zastępuje, zgodnie z prawem określonym przez Rząd Federalny.
Wartość Planów może zostać zmieniona przez AdOpt po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, który w tym przypadku
możesz zdecydować się na utrzymanie umowy lub rozwiązanie umowy bez żadnych kosztów;
W przypadku niewykonania zobowiązania, kara za zwłokę w wysokości 2% (dwa procent) kwoty
kwota należności powiększona o odsetki w wysokości 1% (jeden procent) miesięcznie oraz korektę pieniężną w oparciu o indeks IPCA/IBGE,
dodatkowo do kwoty opłaty.
6. PRZERWANIE USŁUG
Usługi świadczone na rzecz Użytkownika mogą zostać przerwane przez AdOpt w następujących przypadkach:
a) Brak zapłaty którejkolwiek z rat należnych AdOpt przez okres przekraczający 10 (dziesięć) dni, bez
utrata windykacji niezapłaconych kwot, korekta pieniężna, odsetki za zwłokę i kary
przewidziane w tym instrumencie;
b) Naruszenie któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania lub Polityki prywatności AdOpt;
c) Wykorzystywania Platformy AdOpt, danych i/lub informacji w celach sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub dobrem
obyczaje;
d) W przypadku upadłości, niewypłacalności lub pozasądowej windykacji Użytkownika.
W przypadku przerwania świadczenia usług, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie jest możliwe lub zostało spowodowane przez AdOpt,
Użytkownik nie podejmie niezbędnych działań w celu wyjaśnienia sprawy w terminie maksymalnie 5 (dziesięciu) dni,
Umowę podpisaną pomiędzy stronami uważa się za całkowicie rozwiązaną.
Strony ustalają w ramach umowy o poziomie usług (SLA), że AdOpt musi utrzymywać Platformę
Dostęp AdOpt przez minimalny okres 99% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent) czasu, w którym
relacja pomiędzy stronami pozostaje w mocy, przy czym 1% (jeden procent) nie jest uznawane za przerwę
wykluczone z umowy SLA;
7. OBOWIĄZKI
OPROGRAMOWANIE I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE PRZEZ ADOPT „TAK JAK JEST”
ZNAJDŹ”, BEZ NADZWYCZAJNYCH GWARANCJI I WARUNKÓW, NIE PRZEWIDZIANYCH W
NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA. W SZCZEGÓLNOŚCI NASZA USŁUGA NIE MOŻE BYĆ WOLNA
PRZERWY LUB BŁĘDY. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ODSZKODOWAŃ
SZKODY POŚREDNIE, MORALNE I MATERIAŁOWE WOBEC ADOPT. ADOPT NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA
JAKOŚĆ POŁĄCZENIA Z INTERNETEM, SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA
(AKTUALIZOWANE LUB NIE) ORAZ SIEĆ TECHNICZNA I INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA CYBER
UŻYTKOWNIK.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania podejmowane przez jego przedstawicieli podczas korzystania
Oprogramowanie/Platforma oraz określenie, czy są one zgodne z oczekiwanymi wynikami,
AdOpt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika, ani za informacje
zarejestrowany przez niego.
8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
AdOpt przetwarza wyłącznie dane osobowe Użytkownika ściśle niezbędne do tego celu
wywiązania się z zobowiązań umownych podjętych przez AdOpt, zgodnie z Polityką Prywatności AdOpt
AdOpt (dostęp tutaj).
W odniesieniu do danych osobowych osób trzecich (odwiedzających strony internetowe Użytkownika) Użytkownik oświadcza, że jest tego świadomy
platforma AdOpt nie prowadzi gromadzenia ani żadnego przetwarzania, z wyjątkiem bezpośredniego kontaktu
przez posiadacza, korzystając z prawa do cofnięcia zgody wyrażonej za pośrednictwem Platformy AdOpt. W tym
W takim przypadku AdOpt jako operator (art. 5, VII, LGPD) będzie zbierał jedynie imię i nazwisko oraz adres e-mail posiadacza do
w celu realizacji Twoich praw, w szczególności do cofnięcia zgody.
W przypadku realizacji przez posiadaczy (art. 5 V LGPD) lub ustaleń Krajowego Organu Ochrony
(ANPD) przekazywane bezpośrednio Użytkownikowi i odzwierciedlające prowadzone działania
przez AdOpt Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie lub w terminie maksymalnie 24 godzin od otrzymania żądania,
poinformować AdOpt o żądaniu, aby mógł podjąć odpowiednie działania, pod rygorem kary
w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi za straty i szkody wyrządzone AdOpt.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że AdOpt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe
gromadzone i przetwarzane przez Użytkownika i/lub osoby trzecie mające dostęp do tych danych, którymi jest Użytkownik
odpowiedzialny wobec AdOpt w związku z zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych podmiotów trzecich przetwarzanych przez
z zarządzania zgodami zapewnianego przez Platformę AdOpt.
W przypadku formalnego wniosku właściwego organu lub uprawnionej strony lub z powodu
obowiązek prawny lub regulacyjny, AdOpt może przekazać informacje i ujawnić żądane dane,
niezależnie od upoważnienia Użytkownika lub ich odpowiednich posiadaczy.
9. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i utrzymanie dokładności wszystkich informacji przekazanych AdOpt dotyczących
Twojego konta, a także dane bankowe podane w celu umożliwienia płatności za usługi.
AdOpt może zmienić niniejszy Regulamin, w tym w odniesieniu do planów, ich
funkcjonalności i wartości (zgodnie z pkt. 5), gdy uzna to za konieczne. Możliwe zmiany
zostaną przekazane Użytkownikowi z co najmniej 30 (trzydziestodniowym) wyprzedzeniem przed
obowiązują zmiany.
W dowolnym momencie AdOpt może scedować lub przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, za zgodą
Użytkownika do współpracy z AdOpt w zakresie tych cesji lub transferów.
Jakakolwiek tolerancja lub ustępstwo ze strony AdOpt w stosunku do Użytkownika nie będzie skutkować zrzeczeniem się, nowacją lub
milczącej lub wyraźnej zmiany i nie zapobiegnie żądaniu w dowolnym momencie przestrzegania uzgodnionych warunków
na tym instrumencie.
Warunki korzystania z AdOpt mają zastosowanie wyłącznie do świadczonych przez nią usług i nie są
pociągnięcie AdOpt do odpowiedzialności za inne usługi, które mogą być regulowane przez inne instrumenty stron trzecich
równoważne i autonomiczne, które nie są częścią tego dokumentu.
Niniejsze Warunki użytkowania będą interpretowane zgodnie z obowiązującym prawem brazylijskim
uzupełniający brazylijski kodeks cywilny do przypadków pominiętych w tym akcie.
Instrument ten zobowiązuje umawiające się strony, ich następców prawnych i spadkobierców we wszystkich ich sprawach
klauzule, warunki.
Jakakolwiek klauzula lub warunek niniejszego instrumentu, który z jakiegokolwiek powodu zostanie uznany za nieważny
lub nieskuteczne przez jakikolwiek sąd lub trybunał, nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień umownych, które
pozostaną w pełni ważne i wiążące, wywołując skutki w maksymalnym zakresie.
Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego instrumentu strony wybierają Sąd Centralny Rejonowy
Regionu Metropolitalnego Kurytyby/PR, rezygnując z wszelkich innych, niezależnie od tego, jak bardzo byłyby uprzywilejowane.
Niniejsza wersja Regulaminu Platformy AdOpt wchodzi w życie za 30 (trzydzieści) dni, tj. 4
Styczeń 2021.
Kurytyba/PR, 4 grudnia 2020 r.
PRZECZYTAŁEM I AKCEPTUJĘ

pl_PLPolish